Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητική επιχορήγηση ISAP

Ανασυγκρότηση της πολιτισμικής δυναμικής στο ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον μέσω ηλεκτρικής τομογραφίας και φωτογραμμετρίας

Reconstructing the Cultural Dynamics in Shallow Marine Environment through Electrical Resistivity Tomography and Photogrammetry