Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με ξένα και ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση συνεργασιών σε προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την επιστήμη μέσα από συνεργασίες.

 

Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα.
 • Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των Ιδρυμάτων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας (ΔΕΠ και ερευνητών όλων των βαθμίδων, μεταδιδακτόρων ερευνητών καθώς και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών)   με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας.
 • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, θερινών σχολείων εκδηλώσεων, κ.ο.κ.)
 • Κοινές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

 

Μνημόνια Συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια:

 • University of Crete Research Centre (2018)
 • Department of Philology, University of Crete (2018)
 • Department of History and Philosophy of Science, National Kapodistrian University of Athens (2019)
 • University of Barcelona, Spain (2019)
 • University of Ηull, United Kingdom (2020)
 • University of California, Berkeley, USA (2020)
 • University of Haifa, Israel, (2021)
 • Instabul Research Institute, Turkey (2020)
 • University of Carthage, Tunisia (2020)
 • University of San Marino (2023)