Ανακοίνωση για την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία»

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία» που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Τρόπος υποβολής τους

H υποβολή της αίτησης εισαγωγής στο πρόγραμμα και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτηση εισαγωγής, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ως αρχεία τύπου pdf με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ και συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ), και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εισαγωγής είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών.
 2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (ελάχιστη απαίτηση: γνώση αγγλικής σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).
 5. Γραπτή ερευνητική πρόταση περίπου 2-3 σελίδων για ένα θέμα οθωμανικής ιστορίας με σαφή έκθεση και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος και της μεθοδολογίας για την πραγμάτευσή του, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική προηγούμενη έρευνα, και παραθέτοντας ενδεικτική βιβλιογραφία.
 6. Πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) σεμιναριακή εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου ή της υποψήφιας.
 8. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ο υποψήφιος ή η υποψήφια κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του/της.

Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των τίτλων όσων υποψηφίων γίνουν δεκτοί/ές στο Πρόγραμμα. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές ή καθηγήτριες με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας και της προσωπικότητάς τους να αποστείλουν συστατικές επιστολές για εκείνους/ες από την ιδρυματική διεύθυνση email τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr. Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές που έχουν συνταχθεί από μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία». 

 

Γλώσσες υποβολής αίτησης εισαγωγής

Η αίτηση εισαγωγής υποβάλλεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η πτυχιακή/διπλωματική ή η σεμιναριακή εργασία πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική, την αγγλική, την τουρκική ή τη γαλλική γλώσσα. 

 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί/ές – Προϋποθέσεις εισαγωγής

Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι και υποψήφιες για εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γίνονται δεκτοί/ές κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των οποίων το πτυχίο προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία», εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι ακαδημαϊκά αναγνωρισμένος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. Η διαπίστωση της αναγνώρισης του ακαδημαϊκού ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου από αυτό τίτλου σπουδών γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον αυτό το ίδρυμα έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/) και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/), που τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει.
Αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2024. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και, εφόσον υπάρχει, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

 

Διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών – Επιτροπή Αξιολόγησης

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με κάθε αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» αξιολογούνται από Επιτροπή, η οποία διεξάγει επίσης συνεντεύξεις με τους υποψήφιους και τις υποψήφιες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον αναπληρωτή καθηγητή Αντώνη Αναστασόπουλο (πρόεδρο), τον καθηγητή Ηλία Κολοβό, τον ερευνητή Α΄ Μαρίνο Σαρηγιάννη και τον ερευνητή Β΄ Γιάννη Σπυρόπουλο.

 

Κριτήρια επιλογής και βαρύτητά τους

Κριτήρια επιλογής των φοιτητών και των φοιτητριών που θα γίνουν δεκτοί/ές για εγγραφή στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» είναι τα εξής:

α) Βαθμός πτυχίου του υποψήφιου ή της υποψήφιας με συντελεστή βαρύτητας 1. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ο βαθμός πτυχίου ανάγεται στη δεκάβαθμη (1-10) κλίμακα. Σε περίπτωση τελειόφοιτων υποψηφίων, ως βαθμός πτυχίου νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία».

β) Αξιολόγηση της υποβεβλημένης πτυχιακής/διπλωματικής ή σεμιναριακής εργασίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 2.

γ) Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών από την Επιτροπή Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 1.

δ) Αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης της γλωσσομάθειας του υποψήφιου ή της υποψήφιας σε γλώσσες άλλη από τη μητρική του/της με συντελεστή βαρύτητας 1.

ε) Αξιολόγηση της γραπτής ερευνητικής πρότασης του υποψήφιου ή της υποψήφιας από την Επιτροπή Αξιολόγησης, με συντελεστή βαρύτητας 1,5.

στ) Αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης του υποψήφιου ή της υποψήφιας ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης με συντελεστή βαρύτητας 2. Στο πλαίσιο της συνέντευξης συνεκτιμάται θετικά οποιαδήποτε σχετική με το αντικείμενο του Προγράμματος ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας ή κάθε άλλο σχετικό στοιχείο του βιογραφικού σημειώματός του/της.

Όλα τα παραπάνω βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα.
Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος ή η υποψήφια είναι να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) και στα έξι παραπάνω πεδία (α-στ παραπάνω) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85.

 

Διεξαγωγή συνεντεύξεων

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα κληθούν σε συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία στο Ρέθυμνο είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν κατά την περίοδο από τις 27 Μαΐου ως τις 8 Ιουνίου 2024. Κάθε υποψήφιος και υποψήφια θα ειδοποιηθεί ατομικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με email σχετικά με την ακριβή ημέρα και ώρα της δικής του/της συνέντευξης καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής της.
Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει ερωτήσεις επί της ιστορίας και των θεσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνιστά την εξής ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1.    Caroline Finkel, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923, London: John Murray, 2005 / Caroline Finkel, Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1300-1923, μτφρ. Μιχάλης Δελέγκος, Διόπτρα, Αθήνα 2021
 2.    Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire, Cambridge: Cambridge University Press, 2017 / Douglas A. Howard, Η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μτφρ. Σοφία Λαΐου, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2019
 3.    Halil İnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, trans. Norman Itzkowitz & Colin Imber, London: Weidenfeld and Nicolson, 1973 / Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική εποχή, 1300-1600, μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995


Ημερομηνία ανακοίνωσης προσωρινών αποτελεσμάτων

Τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 με την αποστολή σχετικού email στους υποψήφιους και τις υποψήφιες.

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Έγγραφη ένσταση κατά της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» επιτρέπεται να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 με την αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr. Η ένσταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και αιτιολογημένη.

 

Ημερομηνία ανακοίνωσης οριστικών αποτελεσμάτων

Τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» θα ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τήρηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, καθώς και με την αποστολή σχετικού email στους υποψήφιους και τις υποψήφιες. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες οφείλουν να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

 

Αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί/ές για εγγραφή ως φοιτητές και φοιτήτριες στο Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» ορίζεται σε επτά (7).

 

Άλλες πληροφορίες

Τα σεμινάρια και τα μαθήματα του Προγράμματος «Οθωμανική Ιστορία» θα ξεκινήσουν κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2024 και θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική. Οι γραπτές εργασίες, περιλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα.
Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτανθούν στις ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου κατοικίας τους σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λήψη βίζας και άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τις σπουδές τους.
Συνιστάται στους αλλοδαπούς υποψήφιους και υποψήφιες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://welcome.uoc.gr/.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» και τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών σε αυτό, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 2831077379, email history-archaeology@ia.uoc.gr. Μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.history-archaeology.uoc.gr/metaptychiakes-spoydes-2/programmata-metaptychiakon-spoydon/diidrymatiko-programma-metaptychiakon-spoydon-stin-othomaniki-istoria/.


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΗ