Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδυαστική Χρήση Γεωφυσικών και Γεωτεχνικών Μεθόδων

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι να συγκεντρωθούν γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα σε επιλεγμένες θέσεις και να συσχετιστούν με δεδομένα γεωφυσικών διασκοπήσεων, προκειμένου να γίνει βαθμονόμηση και συσχέτιση των επιμέρους μεθόδων.

Στη γεωτεχνική μηχανική απαντώνται επί το πλείστον δυναμικές φορτίσεις όπως μηχανικές ταλαντώσεις, σεισμικές φορτίσεις, κ.α. Ιδιότητες που σχετίζονται με δυναμικές φορτίσεις είναι, η διατμητική ταχύτητα εγκαρσίων κυμάτων (Vs), το μέτρο διάτμησης (G), ο παράγοντας απόσβεσης (D) και ο λόγος Poisson (ν).

Ενώ οι γεωτεχνικές δοκιμές παρέχουν με ακρίβεια τις γεωτεχνικές παραμέτρους με το βάθος, η κατασκευή των γεωτρήσεων και η εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ασαφής και χρονοβόρα διαδικασία. Οι γεωφυσικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στη διερεύνηση του υπεδάφους, αλλά τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν άμεσα να μεταφραστούν σε μεταβολή των γεωτεχνικών παραμέτρων. Με σκοπό τη πληρέστερη μελέτη του υπεδάφους, σε σταθμούς επιταχυνσιογράφων του Ε.Δ.Ε. (Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων), θα εκτελεστούν συμπληρωματικές γεωτεχνικές και τεχνικογεωλογικές εργασίες ενώ ταυτόχρονα θα εκτελεστούν γεωφυσικές διασκοπήσεις. Το σύνολο των δεδομένων θα επιτρέψει τη συσχέτιση των φυσικομηχανικών παραμέτρων (από εργαστηριακές/επιτόπου δοκιμές) με τις γεωφυσικές παραμέτρους. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα επιτρέψουν τη διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων καθώς και της απόκρισης των σχηματισμών που δομούν την περιοχή σε ενδεχόμενη δυναμική - σεισμική φόρτιση (πρόταση κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού).

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι σε επιλεγμένες θέσεις να συγκεντρωθούν γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα και να συσχετιστούν με δεδομένα γεωφυσικών διασκοπήσεων, προκειμένου να γίνει βαθμονόμηση και συσχέτιση των επιμέρους μεθόδων.

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει:

  • Τη διερεύνηση της επιρροής των δυναμικών φορτίσεων σε γεωτεχνικά φαινόμενα που συσχετίζονται με μεταβολές του στατικού πεδίου τάσεων.
  • Τη διερεύνηση της θεωρητικής και πειραματικής εκτίμησης της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη δυναμική απόκριση των σχηματισμών σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης και τη διατύπωση προτάσεων με τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού και σύγκριση με τον ΕΑΚ και τον EC8.
  • Τη συσχέτιση μεταξύ των φυσικομηχανικών και γεωφυσικών παραμέτρων.

Tο έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 100%.