Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

IGEAN

Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για την μελέτη των πρώιμων αγροτικών εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διενεργήσει μία συστηματική και εκτενή γεωφυσική έρευνα σε ένα αριθμό Νεολιθικών θέσεων (μαγούλες) της Θεσσαλίας και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα αναπτυχθεί μία συγκεκριμένη γεωφυσική στρατηγική για την ταχεία και υψηλής ανάλυσης διερεύνηση του υπεδάφους αυτών.

Οι πρώτες αγροτοκτηνοτροφικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν στην γεωγραφική επικράτεια της Ευρώπης χρονολογούνται περίπου το 6800 π.Χ. Η Θεσσαλία αναδεικνύεται ως σημαντικό πεδίο για την κατανόηση του τρόπου που πραγματοποιήθηκε η σταδιακή νεολιθικοποίηση της Ευρώπης, καθώς τόσο στην ενδοχώρα όσο και στις ακτές της εγκαταστάθηκαν κάποιες από τις πρώτες νεολιθικές κοινότητες της Γηραιάς Ηπείρου. Η γεωμορφολογία της περιοχής την καθιστά μια ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα με σαφή όρια και υποδιαιρέσεις, κάνοντάς την κατάλληλο παράδειγμα για τη μελέτη των μοτίβων εγκατάστασης των πρώϊμων νεολιθικών αγροτικών κοινοτήτων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα 'IGEAN - Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των πρώιμων αγροτικών εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας' θα διενεργήσει - για πρώτη φορά - μία συστηματική και εκτενή γεωφυσική έρευνα στη Θεσσαλία σε ένα μεγάλο αριθμό Νεολιθικών θέσεων υπό τη μορφή γηλόφων (μαγούλες). Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της ενδοκοινοτικής και διακοινοτικής χωρικής οργάνωσης σύγχρονων Νεολιθικών οικισμών μέσα από τη συγκριτική μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας στην παράλια ζώνη του Νομού Μαγνησίας. Οι γεωφυσικές έρευνες θα κάνουν χρήση καινοτόμων πολυ-διάστατων γεωφυσικών οργάνων και τεχνικών (multi-sensor μαγνητικές διασκοπήσεις, multi-antenna GPR, UAV-IR, χημικές και μαγνητικές αναλύσεις) που απαιτούνται για την ευρεία κάλυψη των χώρων, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού Νεολιθικών θέσεων. Μια τέτοια ανάλυση ενισχύει τη συγκριτική συζήτηση για την οργάνωση του κοινοτικού χώρου σε τοπική κλίμακα τόσο στην παράλια ζώνη του Νομού Μαγνησίας όσο και στην ενδοχώρα της Θεσσαλικής πεδιάδας.

Σελίδα του έργου:

igean.ims.forth.gr