Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

STORM

Διασφάλιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τεχνική και Οργανωτική Διαχείριση Πόρων

Το έργο STORM σχεδιάζει να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες, τόσο σε μακρο-κλίμακα για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης διαχείρισης των μνημείων, όσο και σε μικρο-κλίμακα για τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων.

Tο έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμβολαίου 700191. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.297.875 ευρώ και θα εκτελεσθεί από κοινοπραξία 22 φορέων (2 από τους οποίους είναι συνεργαζόμενοι φορείς) προερχομένων από επτά (7) χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία). Το έργο συντονίζει το ENG - Engineering Ingegneria Informatica της Ιταλίας (Δρ. Silvia Boi, silvia.boi@eng.it).

Το έργο STORM σχεδιάζει να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες, τόσο σε μακρο-κλίμακα για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης διαχείρισης των μνημείων, όσο και σε μικρο-κλίμακα για τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων. Μια καινοτομία του STORM είναι η προώθηση ενός πλαισίου το οποίο θα υποστηρίζει όλα τα παραπάνω, επιτρέποντας την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων με απλές διαδικασίες, με ταυτόχρονη υποστήριξη της βελτίωσης των διαδικασιών αυτών από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το STORM έχει ως στόχο να παρέχει κρίσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Αυτό θα παρέχει μια νέα καινοτόμο δυνατότητα βελτίωσης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών που σχετίζονται με τρεις συγκεκριμένους τομείς που αποτελούν του πυλώνες του έργου: Πρόληψη, Παρέμβαση και Πρακτικές, Σχεδιασμός και Διαδικασίες.

Tο έργο STORM αποσκοπεί στον καθορισμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός τεχνολογικά ολοκληρωμένου πλαισίου για την παροχή οικο-καινοτόμων, οικονομικά αποδοτικών και συνεργατικών μεθοδολογιών, τεχνικών και υπηρεσιών για την βελτίωση της διαφύλαξης, προστασίας και συντήρησης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να μετριασθεί η επίδραση των συχνότερων και συνεχώς εντονότερων κλιματικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών και να μειώσει τις συνέπειες των φθορών που ήδη έχουν συμβεί. Χάρη σε αυτό το όραμα, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και τη διατήρηση των μνημείων της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματά του (αρχιτέκτονες, συντηρητές, αρχαιολόγοι, επιμελητές αρχαιολογικών χώρων, σεισμολόγοι, μετεωρολόγοι, εμπειρογνώμονες κλιματικών αλλαγών, προμηθευτές αισθητήρων, πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ, πολιτική προστασία, οργανώσεις διάσωσης, φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, και προφανώς οι πολίτες και επισκέπτες του χώρου).

Στην πραγματικότητα, το STORM θα εξετάσει και θα προτείνει μια σειρά καινοτόμων μοντέλων πρόβλεψης και εξελιγμένων μη-επεμβατικών και μη-καταστρεπτικών μεθόδων αποτύπωσης και διάγνωσης για την αποτελεσματική πρόβλεψη των περιβαλλοντικών αλλαγών και για την ανάδειξη των απειλών και των συνθηκών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα υλικά και τις δομές των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα συμπεριλαμβάνει καινοτόμους αισθητήρες (π.χ. αισθητήρες ενδο-φθορισμού και ασύρματους ακουστικούς αισθητήρες), κληροδότηση συστημάτων, πλατφόρμες τεχνολογίας αιχμής (συμπεριλαμβανομένων LiDAR και UAV) καθώς και τεχνικών πληθοπορισμού για τη διάχυση της γνώσης. Επιπλέον το STORM στόχο έχει να καθορίσει πόσο επηρεάζονται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες διαφορετικής αντοχής υλικά, δομές και κτίρια και να ορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες ή τις φυσικές καταστροφές, προσφέροντας βελτιωμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές, συστήματα και τεχνολογίες για την προσαρμογή και την προστασία των διαφορετικών υλικών και κατασκευών. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του STORM θα είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας για την συνδυασμένη συλλογή και ενίσχυση γνώσεων, διαδικασιών και μεθοδολογιών αναφορικά με την βιώσιμη και αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το STORM, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου εργασιών του, θα υποστηρίζεται επίσης από τον ICCROM ως συνεργαζόμενο φορέα, ένα διακυβερνητικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση και συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που ιδρύθηκε από την UNESCO, αποσκοπώντας να ενισχύσει την επίδραση της διάδοσης του έργου μέσω των διαφόρων διαύλων του. Τα αποτελέσματα του STORM θα δοκιμαστούν σε σχετικές μελέτες σε πέντε διαφορετικές χώρες: Ιταλία (Θέρμες του Διοκλητιανού, Ρώμη), Ελλάδα (Ιστορικό Κέντρο του Ρεθύμνου, Κρήτη), Ηνωμένο Βασίλειο (Αρχαιολογικό Πάρκο Μελλόρ, Μάντσεστερ), Πορτογαλία (ρωμαϊκά ερείπια της Τροίας), Τουρκία (Έφεσος Ανατολίας) και σε ακόμη μία περιοχή η οποία είναι υπό την επίβλεψη του συνεργαζόμενου φορέα διαχείρισής της (Πομπηία, Ιταλία). Οι προαναφερόμενες περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την πλούσια Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύουν μια πρόκληση ως προς την αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων και κινδύνων προερχομένων από την κλιματική αλλαγή, παράλληλα με την ανθρωπογενή επίδραση. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται στο STORM από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Πληροφορίες

Δρ. Απόστολος Σαρρής, ΙΜΣ, Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, asaris@ims.forth.gr

Δρ. Αναστασία Τζιγκουνάκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, atzigounaki@culture.gr

Καθ. Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, bpatr@teipir.gr

Περισσότερες πληροφορίες

www.storm-project.eu